مغازه خوشحالی فروشی تنها مغازه ایی است که:

1- قیمت همه محصولات این مغازه را خریدار مشخص می کند.

2- کل سود حاصل از فروش این مغازه صرف حمایت از کودکان بی سرپرست خواهد شد.

3- همه می توانند اینجا محصولات دانلودی خود در حوزه موفقیت و بهبود کسب و کار را ارائه نمایند.

آخرین محصولات مغازه خوشحالی فروشی

ویدیو معرفی مؤسس مغازه خوشحالی فروشی: